وقتی از انصاف حرف می‌زنیم، از چه چیزی سخن می‌گوییم؟

وقتی از انصاف حرف می‌زنیم، دقیقا از مفهومی حرف می‌زنیم که تعریفش مبتنی بر تعریف‌های اجتماعی نیست. در واقع باید این‌طور باشد، اما واژه انصاف در محاوره عامیانه به جنس، نوع و وزن انتظارات افراد در تقابل با جامعه و افراد دیگر اشاره دارد.