نگاهی به سالتو، دومین رمان مهدی افروزمنش / غلتیدن روی تشک کشتی

قصه سالتو درست از وسط ماجرای شخصیت‌ها آغاز می‌شود. جمله‌های کوتاه، ضربه‌های پیش برنده‌ای دارند که مخاطب را به خواندن رمان ترغیب می‌کند. سر بلند کنی، می‌بینی چند ده صفحه‌ای خواندی و درست روی تشک کشتی ایستادی.